ประจำปี 2567

จดหมายขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567
การเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สรุปคำถามและคำตอบ จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553