เอกสารสำหรับปี 2567 2566 2565
รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี  ประจำปี 
แบบ 56-1
งบการเงิน
Q1
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
ดาวน์โหลดทั้งหมด

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB.