รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 กลุ่มครอบครัวมาลีนนท์ 220,786,224 28.12%
1.1 น.ส.แคทลีน มาลีนนท์ 157,676,224 20.08%
1.2 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 58,250,000 7.42%
1.3 น.ส.ปิยวดี มาลีนนท์ 4,860,000 0.62%
2 นายณัฐพล จุฬางกูร 47,848,800 6.09%
3 บริษัท เดอะมอลล์ กรู๊ป จำกัด 46,750,000 5.95%
4 นางสาวณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ 16,377,400 2.09%
5 นางสาวอรยาพร กาญจนจารี 15,600,000 1.99%
6 นางสุวิมล หลีสุวรรณ 12,794,600 1.63%
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 11,170,412 1.42%
8 นายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี 10,000,000 1.27%
9 นายพรประเสริฐ กาญจนจารี 7,658,300 0.98%
10 นางสาวนฤพร กาญจนจารี 7,605,000 0.97%
11 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 388,670,965 49.50%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 785,261,701 100.00%

ที่มา รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564