รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 กลุ่มครอบครัวมาลีนนท์ 175,126,924 37.42%
  1.1 น.ส.แคทลีน มาลีนนท์ 105,106,924 22.46%
  1.2 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 58,250,000 12.45%
  1.3 น.ส.ปริศนา  มาลีนนท์ 6,910,000 1.48%
  1.4 น.ส.ปิยวดี  มาลีนนท์ 4,860,000 1.04%
2 บริษัท เดอะมอลล์ กรู๊ป จำกัด 46,750,000 9.99%
3 นายณัฐพล จุฬางกูร 44,394,600 9.49%
4 นายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี 20,502,700 4.38%
5 น.ส.ณัฐวรรณ  ปิยะมหาโชติ 16,377,400 3.50%
6 นายพินัย  จีนาพันธุ์ 15,728,000 3.36%
7 น.ส.อรยาพร  กาญจนจารี 15,600,000 3.33%
8 นางสุวิมล  หลีสุวรรณ 12,794,600 2.73%
9 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 10,267,700 2.19%
10 นายพรประเสริฐ  กาญจนจารี 7,658,300 1.64%
11 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 102,749,776 21.97%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 467,950,000 100.00%

ที่มา รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562