รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 27 มี.ค. 2566)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นาย สุระ คณิตทวีกุล 654,050,000 7.56
2 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 419,489,395 4.85
3 น.ส. ปิยวดี มาลีนนท์ 354,860,000 4.10
4 บริษัท ธนวรินทร์ จำกัด 328,202,354 3.80
5 นาย ธนนนท์ เตรียมชาญชัย 277,767,819 3.21
6 บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด 268,989,011 3.11
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 244,329,015 2.83
8 น.ส. ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล 192,909,700 2.23
9 น.ส. อรยาพร กาญจนจารี 171,600,000 1.98
10 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 165,882,154 1.92