ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัท บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประเภทธุรกิจ 1. เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
2. ถือหุ้นในบริษัทอื่น
เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107536000978 (เดิม บมจ.171)
โทรศัพท์ (02) 665 - 6705
โทรสาร (02) 665 - 6750
โฮมเพจบริษัท www.wave-groups.com
ทุนจดทะเบียน 1,520.84 ล้านบาท
จำนวนและชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ จำนวน 1,520.84 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว 785.26 ล้านบาท
จำนวนและชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ จำนวน 785.26 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท