ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัท บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ อาคารธารารมณ์ บิสซิเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 2445/19, 2445/22 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ10310
ประเภทธุรกิจ บริการ และลงทุนในธุรกิจอื่น
เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107536000978 (เดิม บมจ.171)
โทรศัพท์ (02) 665 - 6705
โฮมเพจบริษัท www.wave-groups.com
ทุนจดทะเบียน 6,406,026,518.00 บาท
จำนวนและชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ จำ นวน 12,812,053,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว 4,606,250,891.00 บาท
จำนวนและชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ จำนวน 9,212,501,782 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท