นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

วันที่มีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
15/03/2567 - - - - - 01/01/2566 - 31/12/2566
10/03/2566 - - - - - 01/01/2565 - 31/12/2565
28/02/2565 - - - - - 01/01/2564 - 31/12/2564
11/03/2564 - - - - - 01/01/2563 - 31/12/2563
28/02/2563 - - - - - 01/01/2562 - 31/12/2562
7/03/2562 - - - - - 01/01/2561 - 31/12/2561
14/03/2561 - - - - - 01/01/2560 - 31/12/2560