เลือกปี
ประจำปี 2567 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2567
ประจำปี 2566 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2566
ประจำปี 2565 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2565
ประจำปี 2564 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2564
ประจำปี 2563 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ประจำปี 2562 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ประจำปี 2561 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ประจำปี 2560 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2560
ประจำปี 2559 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2559
ประจำปี 2558 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2558
ประจำปี 2557 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2557
ประจำปี 2556 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2556
ประจำปี 2555 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2555
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2555
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2555
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2555
ประจำปี 2554 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2554
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2554
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2554
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2554
ประจำปี 2553 ไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2553