ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
2564
2565
2566
ไตรมาส
1/2567
สินทรัพย์รวม 877.23 1,209.97 1,628.05 1,645.83
หนี้สินรวม 746.96 342.29 595.96 628.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น 130.27 867.68 957.65 951.76
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 785.26 4,318.94 4,606.25 4,606.25
รายได้รวม 332.54 300.83 464.04 119.84
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 25.26 10.02 0.71 -0.97
กำไรสุทธิ -692.76 -65.81 -15.90 -7.92
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.88 -0.03 0.00 0.00
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ        
ROA(%) -45.08 -16.97 -1.19 -1.67
ROE(%) -145.93 -13.19 -1.74 -1.37
อัตรากำไรสุทธิ(%) -208.33 -21.88 -4.38 -14.23
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
30/12/2564
30/12/2565
30/12/2566
20/05/2567
ราคาล่าสุด(บาท) 1.09 0.13 0.17 0.14
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 855.94 1,122.92 1,566.13 1,289.75
วันที่งบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2564 30/09/2565 30/09/2566 31/03/2567
P/E (เท่า) N/A N/A N/A N/A
P/BV (เท่า) 1.08 1.26 1.64 1.27
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.01 0.10 0.10 0.11
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A N/A N/A N/A