ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
2560
2561
2562
2563
ไตรมาส 3/2564
สินทรัพย์รวม 3,206.13 3,271.14 3,380.41 1,928.97 1,674.71
หนี้สินรวม 1,892.79 1,857.37 1,850.14 1,109.82 882.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น 838.59 839.53 835.62 819.15 792.62
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 421.20 467.95 467.95 785.26 785.26
รายได้รวม 2,434.61 2,505.51 1,101.90 712.61 379.72
กำไรสุทธิ -268.32 -188.53 -64.11 -201.09 -30.16
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.64 -0.41 -0.14 -0.38 -0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%) -5.40 -1.26 -0.64 -7.99 -12.16
ROE(%) -27.34 -22.47 -7.65 -24.30 -22.30
อัตรากำไรสุทธิ(%) -10.40 -3.97 1.83 -31.82 -7.94
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
29/12/2560
28/12/2561
30/12/2562
30/11/2563
17/11/2564
ราคาล่าสุด(บาท) 3.20 2.08 1.45 0.61 0.98
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,347.84 973.34 678.53 479.01 769.56
วันที่งบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2560 30/09/2561 30/09/2562 30/09/2563 30/06/2564
P/E (เท่า) N/A N/A N/A N/A N/A
P/BV (เท่า) 1.46 1.14 0.80 0.64 0.94
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.19 1.82 1.82 1.60 1.04
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A N/A N/A N/A N/A