ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
2562
2563
2564
ไตรมาส 2/2565
สินทรัพย์รวม 3,380.41 1,928.97 877.23 671.53
หนี้สินรวม 1,850.14 1,109.82 746.96 532.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น 835.62 819.15 130.27 139.25
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 467.95 785.26 785.26 392.63
รายได้รวม 1,101.90 712.61 332.54 142.22
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 74.60 -1.72 25.26 10.02
กำไรสุทธิ -64.11 -201.09 -692.76 0.85
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.14 -0.38 -0.88 0.00
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ        
ROA(%) -0.64 -7.99 -45.08 -58.91
ROE(%) -7.65 -24.30 -145.93 -143.30
อัตรากำไรสุทธิ(%) 1.83 -31.82 -208.33 0.60
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
30/12/2562
30/12//2563
30/12/2564
15/08/2565
ราคาล่าสุด(บาท) 1.45 0.61 1.09 0.43
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 678.53 479.01 855.94 337.66
วันที่งบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2562 30/09/2563 30/09/2564 31/03/2565
P/E (เท่า) N/A N/A N/A N/A
P/BV (เท่า) 0.80 0.64 1.08 2.33
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.82 1.60 1.01 0.18
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A N/A N/A N/A