WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 01 กรกฎาคม2565 16:38
 • ราคาล่าสุด

  0.60 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  +0.03

 • % เปลี่ยนแปลง

  +5.26

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  4,081,270

 • ราคาเปิด

  0.58

 • วันก่อนหน้า

  0.57

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  0.58 - 0.60

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  0.54 - 1.40


จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %