แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล