หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หนังสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
แผนที่สถานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน