แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (WAVE-W2)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ “WAVE-W2”
ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)
แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนการจองซื้อหุ้นฯ”)