รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 29 มีนาคม 2561)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. กลุ่มครอบครัวมาลีนนท์ 175,126,924 41.58
  1.1 น.ส.แคทลีน  มาลีนนท์ 105,106,924 24.95
  1.2 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 58,250,000 13.83
  1.3 น.ส.ปริศนา  มาลีนนท์ 6,910,000 1.64
  1.4 น.ส.ปิยวดี  มาลีนนท์ 4,860,000 1.15
2. นายณัฐพล จุฬางกูร 44,394,600 10.54
3. นายวีระศักดิ์  บุญวรเมธี 20,487,800 4.86
4. น.ส.ณัฐวรรณ  ปิยะมหาโชติ 16,377,400 3.89
5. นายพินัย  จีนาพันธุ์ 15,622,000 3.71
6. น.ส.อรยาพร  กาญจนจารี 15,600,000 3.70
7. นางสุวิมล  หลีสุวรรณ 12,794,600 3.04
8. นายพรประเสริฐ  กาญจนจารี 7,658,300 1.82
9. น.ส.นฤพร  กาญจนจารี 7,605,000 1.81
10. นายเธียรเวช  จีนาพันธุ์ 6,995,600 1.66
  ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 98,537,776 23.39
  รวม 421,200,000 100.00

ที่มา รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561