หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แผนที่สถานที่รับจองซื้อ
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อที่เลือกฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600