ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
2559
2560
ไตรมาส1/61
สินทรัพย์รวม 3,467.33 3,206.13 3,362.15
หนี้สินรวม 1,885.79 1,892.79 1,894.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,124.12 838.59 967.51
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 421.20 421.20 467.95
รายได้รวม 3,132.28 2,493.93 599.17
กำไรสุทธิ 56.98 -268.32 -53.81
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.14 -0.64 -0.13
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ      
ROA(%) 3.30 -5.40 -3.37
ROE(%) 6.17 -27.34 -24.50
อัตรากำไรสุทธิ(%) 1.82 -10.76 -8.98
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
30/12/2559
29/12/2560
17/05/2561
ราคาล่าสุด(บาท) 4.38 3.20 3.12
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,844.86 1,347.84 1,460.00
วันที่งบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2559 30/09/2560 31/03/2561
P/E (เท่า) N/A N/A N/A
P/BV (เท่า) 1.69 1.46 1.51
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.59 2.19 2.07
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A N/A N/A