ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
2557
2558
2559
2560
2561
สินทรัพย์รวม 2,495.21 3,983.43 3,467.33 3,206.13 3,271.14
หนี้สินรวม 1,956.73 2,802.92 1,885.79 1,892.79 1,857.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น 538.47 724.05 1,124.12 838.59 839.53
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 324.00 324.00 421.20 421.20 467.95
รายได้รวม 820.57 2,288.15 3,132.28 2,493.93 2,522.26
กำไรสุทธิ 76.06 36.34 56.98 -268.32 -188.53
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.35 0.11 0.14 -0.64 -0.41
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%) 6.87 4.20 3.30 -5.40 -1.26
ROE(%) 15.20 5.76 6.17 -27.34 -22.47
อัตรากำไรสุทธิ(%) 9.27 1.59 1.82 -10.76 -7.47
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
30/12/2557
30/12/2558
30/12/2559
29/12/2560
28/12/2561
ราคาล่าสุด(บาท) 79.50 3.92 4.38 3.20 2.08
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,575.80 1,270.08 1,844.86 1,347.84 973.34
วันที่งบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2557 30/09/2558 30/09/2559 30/09/2560 30/09/2561
P/E (เท่า) 12.84 N/A N/A N/A N/A
P/BV (เท่า) 4.23 2.15 1.69 1.46 1.14
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 18.78 1.82 2.59 2.19 1.82
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A N/A N/A N/A N/A