ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
2558
2559
2560
ไตรมาส2/61
สินทรัพย์รวม 3,983.43 3,467.33 3,206.13 3,186.46
หนี้สินรวม 2,802.92 1,885.79 1,892.79 1,782.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น 724.05 1,124.12 838.59 915.82
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 324.00 421.20 421.20 467.95
รายได้รวม 2,288.15 3,132.28 2,493.93 1,080.54
กำไรสุทธิ 36.34 56.98 -268.32 -114.53
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.14 -0.64 -0.26
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ        
ROA(%) 4.20 3.30 -5.40 -4.19
ROE(%) 5.76 6.17 -27.34 -25.68
อัตรากำไรสุทธิ(%) 1.59 1.82 -10.76 -10.60
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
30/12/2558
30/12/2559
29/12/2560
22/08/2561
ราคาล่าสุด(บาท) 3.92 4.38 3.20 2.64
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,270.08 1,844.86 1,347.84 1,235.39
วันที่งบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2558 30/09/2559 30/09/2560 30/06/2561
P/E (เท่า) N/A N/A N/A N/A
P/BV (เท่า) 2.15 1.69 1.46 1.35
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.82 2.59 2.19 1.96
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A N/A N/A N/A